AM-SKALKA
niekedy
Svojho prvého prisťahovalca zabil začiatkom leta. V jeho konaní nebola ani kvapka nenávisti, ani zrnko prízemných rasových vášní. Neprekážala mu farba kože, prízvuk, ani zvyky. Jeho úmysly boli rýdze: spravil to len pre peniaze.citaj dalej
Školská knižnica 1.999b
Hľadáme školy, ktoré majú záujem o aplikáciu na spracúvanie údajov školskej knižnice a budú ochotné s nami spolupracovať na jej testovaní, doladení a vylepšovaní.citaj dalej

Vydavateľstvo

Vytvárame a publikujeme najmä literatúru orientovanú do oblasti informačných technológií. Publikácie, ktoré (už) neplánujme vydať v tlačenej podobe, sú k dispozícii na voľné stiahnutie v podobe elektronickej.
Učebnica nahradí súčasné tlačené verzie a bude vytvorená v súlade so súčasnými trendami - video-návody, fakty zhrnuté v odrážkach, autotesty a opakovacie testy vyhodnocované automaticky, orientácia na praktické úlohy. Každá škola bude mať k dispozícii vlastný kurz s obsahom a výsledkami žiakov. 


Publikácia pokrýva svojím obsahom všetky oblasti potrebné k pochopeniu základných princípov fungovania počítačov, pohybu v bežných aplikáciách (e-mailový klient, prehliadač webových stránok) i využívania kancelárskych programov (textový procesor, tabuľkový kalkulátor, databázový systém i program na tvorbu prezentácií). Pozostáva z viacerých voľne na seba nadväzujúcich častí – pokiaľ niečo vysvetlíme v jednej časti, v ďalšej to už len spomenieme. Vďaka tomu kniha napriek množstvu informácií nepripomína zobrané spisy, ale kompaktnú učebnicu. Štýl publikácie je ladený najmä prakticky. I keď sa v 

Publikácia sprevádza čitateľa prostredím operačného systému Windows 7 a staršej verzie MS Office 2007. Svojím obsahom zodpovedá požiadavkám kladeným na pokročilého používateľa kancelárskeho balíka a pokrýva všetky oblasti potrebné k pochopeniu základných princípov fungovania počítačov. Pozostáva z viacerých voľne na seba nadväzujúcich častí – pokiaľ niečo vysvetlíme v jednej časti, v ďalšej to už len spomenieme. I keď sa v niektorých častiach nevyhneme prostému výkladu (princípy počítačov, antivírusové programy a pod.), všade kde to len trochu ide, poskytujeme informácie prostredníctvom 

Druhé vydanie publikácie Základy PC, Windows XP a Office 2003 reaguje na požiadavky záujemcov, ktorí nepoužívajú najnovší operačný systém a kancelársky balík, ale z rozličných dôvodov (slabší výkon počítača, na ovládanie jednoduchšie prostredie a pod.) zostávajú pri ich nižších verziách. Za posledné verzie v „klasickom“ šate možno považovať operačný systém Windows XP a kancelársky balík Office 2003. Týmto aplikáciám zostávajú mnohí používatelia verní napriek snahe výrobcov a predajcov snažiacich sa presvedčiť ich, že práve tá aktuálna verzia operačného systému (Windows 

Štefan Huslica (1974-2008) sa do povedomia fanúšikov slovenskej fantastiky dostal ako niekoľkonásobný finalista (1997,1998,2000) a víťaz (1999) literárnej súťaže Cena Gustáva Reussa. V roku 2001 získal cenu Istron za najlepsiu pôvodnú poviedku udelovanú citatelmi casopisu Fantázia. Svojho prvého prisťahovalca zabil začiatkom leta. V jeho konaní nebola ani kvapka nenávisti, ani zrnko prízemných rasových vášní. Neprekážala mu farba kože, prízvuk, ani zvyky toho divného náboženstva, ktoré napriek definitívnemu vyrovnaniu sa s pandémiou BSE nepovoľovalo jeho obeti konzumáciu hovädzieho mäsa. Ba 

V spolupráci s vydavateľstvom Enigma sme pripravili komplexnú publikáciu pre maturantov a študentov chystajúcich sa na prijímacie pohovory z informatiky. Informatika je určená záujemcom o súhrnné a ucelené vedomosti z oblasti informatiky. Bola vytvorená v prvom rade pre študentov končiacich strednú školu a pripravujúcich sa na maturitu či na prijímacie skúšky na vysoké školy. Svojím obsahom je však natoľko komplexná, že poskytne dostatok informácií i čitateľom, ktorí už školské lavice opustili, alebo by si prostredníctvom nej chceli doplniť vedomosti v 

Publikácia reaguje na požiadavky súčasnosti a záujemcov, ktorí požadovali najnovšiu verziu operačného systému i kancelárskeho balíka. V predchádzajúcej verzii (rok 2004) sme urobili niekoľko výrazných metodic­kých úprav, ktoré sme v tomto vydaní ešte viac vylepšili a prispôsobili špecifikám najnovších aplikácií. Zároveň sme sa ho snažili spracovať tak, aby pokrylo požiadavky kladené na získanie certifikátu ECDL (6 zo 7 modulov). Publikácia je v prvom rade postavená na riešení úloh a výbere ich postupnosti. Okrem toho, že sme sa od 

Publikácia je ďalšou zo série učebníc - príručiek, ktoré sa snažia držať krok s vývojom softvéru. Oproti svojmu predchodcovi spred dvoch rokov sme urobili niekoľko úprav, o ktorých si dovolíme tvrdiť, že budú na úžitok ako žiakom, tak i učiteľom a potom najmä tým, ktorí sa rozhodli študovať pomocou tejto publikácie samostatne. Publikácia je v prvom rade postavená na riešení úloh a výbere ich postupnosti. Okrem toho, že sme sa už od jej prvých verzií snažili postupovať od jednoduchšieho k zložitejšiemu 

Kniha ponúka popis práce s programami, ktoré sa v súčasnosti radia medzi najzákladnejšie a ich zvládnutie patrí k základnej počítačovej gramotnosti. V prvej časti oboznamuje čitateľa, ktorý doposiaľ neprišiel do užšieho kontaktu s počítačom, s možnosťami, schopnosťami a využitím PC. Ponúka teoretický popis celého systému, jeho fungovania a snaží sa preraziť bariéru, ktorá oddeľuje bežných smrteľníkov od počítačov. Druhá kapitola je venovaná Windows. Úvod je určený pre začiatočníkov, postupne sa prechádza na zložitejšie pojmy a záver je venovaný správe a 

Učebnica sa zaoberá najzákladnejšími kapitolami z oblasti využívania počítačov. Snaží sa citlivo prechádzať od najzákladnejších tém až po zložitejšie. Je rozdelená do piatich kapitol, ktoré sa v niektorých momentoch prelínajú. Nie je postavená na prísnom delení tém a snaží sa sprístupniť obsah prirodzenou cestou. Prvá kapitola má za ciež oboznámiť užívateľa, ktorý doposiaľ neprišiel do užšieho kontaktu s počítačom s jeho možnosťami, schopnosťami a využitím. Ponúka vedomosti, ale hlavne sa snaží preraziť bariéru, ktorá oddeľuje bežných smrteľníkov od počítačov. Vysvetľuje 

Táto kniha voľne nadväzuje na učebnicu Informatika I., na základy získané v prvej časti a napriek tomu, že je učebnicou pre začiatočníkov, predpokladá už u užívateľov určitú dávku zručnosti pri práci s počítačom a Windows. Je zameraná na najpoužívanejší textový editor a tabuľkový procesor. Prvá časť je venovaná jednému zo súčasných najvyspelejších textových editoroch - MS Wordu. Vyzdvihuje jeho výhody oproti doteraz používaným programom podobného zamerania a snaží sa predstaviť ho ako silného spoločníka pri všetkých druhoch činnosti. Ponúka pohľad 

Informatika III. je poslednou zo série učebníc. Svojím obsahom nenadväzuje ani na jednu z predchádzajúcich častí, ale je samostatným celkom. Informatika III. je zameraná na databázový systém a obsahuje pomerne podrobné informácie o (ešte stále) na Slovensku najpoužívanejšom programe pre správu databáz - FoxPro. Vysvetľuje používanie a dôvody používania jednotlivých typov, triedenie, matematické a štatistické operácie. Značnú časť venuje vytváraniu reportérov. Základnú časť končíme používaním logického a fyzického mazania, nahrádzaním (hromadným napĺňaním, výpočtami závislosti) a prehľadávaním databázy. Na rozšírenie základných 

Učebnica obsahuje sedem kapitol. Prvé štyri kapitoly obsahujú podobné informácie ako učebnica Informatika I. Oboznamujú nás so základnými informáciami o PC ako takom, popisujú program Norton Comander, operačný systém MS DOS a textový editor - T602. Piata kapitola podáva poznatky o MS Windows 95, s ktorým sa ako užívateľ PC budete stretávať pomerne často. V šiestej kapitole sa venujeme problematike vírusov, ochrane a prevencií a záverečná kapitola stručne popisuje najrozšírenejšie komprimačné programy. Cieľom učebnice nie je ukázať autorove znalosti, ale 

Kniha ponúka rozsiahle informácie o systéme kancelárskych programov - Microsoft Office a Windows 95, pre ktorý boli vytvorené. Kniha je určená ako pre začiatočníkov (ktorí vedia zapnúť počítač a majú matnú predstavu o tom, čo je súbor a čo adresár), tak i pre tých, ktorí sa chcú o jednotlivých programoch dozvedieť čosi viac. Publikácia pozostáva z piatich častí: Windows 95, Word, Excel, Access a Úvod do sietí vo Windows 95. Prvá časť je venovaná užívateľom, ktorí sa zoznamujú so základnými 

Publikácia je určená začínajúcim programátorom a ľuďom, ktorí o programovaní nevedia nič, ale chcú preniknúť do jeho zákutí. Úvodné kapitoly sú venované algoritmizácii a popisu toho, čo vlastne algoritmus je, ako funguje a čím sa vyznačuje. Na prvých stránkach programovanie ako také zostáva bokom a autor sa snaží naučiť čitateľa algoritmicky myslieť pomocou štruktúrogramov - slovno-grafického zápisu algoritmov. V ďalšej časti sa prechádza základnými algoritmickými štruktúrami a ich zápisom v programovacom jazyku pascal, vysvetľuje význam a účel premennej správanie sa 

Táto učebnica vznikla ako protest voči matematike a spôsobu, ktorým sa vyučoval pascal na stredných školách (kde 99% problémov bolo matematických). Výklad je realizovaný hravou formou, príkladmi zo života a s určitým humorným zveličením a nadhľadom. Predpokladá sa, že žiak zvládol základné algoritmické konštrukcie, polia a nie je mu neznámy pojem procedúry ani funkcie. V prvej časti sa snažíme o vytvorenie vzťahu (pozitívneho) k algoritmizácii a programovaniu vôbec. Ide o vysvetlenie niekoľkých partií z programovacieho jazyka. Väčšinou ide o nové, 

Publikácia patrí do kategórie učebníc - príručiek, ktoré sa snažia držať krok s vývojom software. Pred niekoľkými rokmi bol najrozšírenejším operačným systémom Window 95, po ňom nastúpil Windows 98 a dnes je bežne používaným systémom Windows 2000. Jeho nasledovník Windows XP si zatiaľ medzi bežnými používateľmi miesto len hľadá. Rozdiely medzi systémami sú však tak minimálne, že užívateľ, ktorý ovláda jeden z nich, dokáže bez problémov pracovať aj s ostatnými. V tomto duchu bola napísaná aj táto publikácia. Nesie 

Publikácia je určená programátorom - začiatočníkom, ktorí sa rozhodli sústrediť svoje sily na zvládnutie vývojového prostredia Delphi v prostredí Windows. Publikácia približuje čitateľovi problematiku programovania a plynulým spôsobom prechádza od jednoduchých (až banálnych) úloh po zložitejšie - naprogramovanie vlastného internetovského prehliadača či emailového klienta. Okrem vhodných príkladov a popisu prostredia, je doplnená i teoretickými poznatkami potrebnými na zvládnutie objektovo orientovaného programovania.  

Učebnica je určená ako alternatívny zdroj pre vyučovanie predmetu informatika na gymnáziách a v prípade vynechania niektorých tematických celkov či kapitol i na iných stredných odborných školách či učilištiach. Svojím obsahom pokrýva učebné osnovy tohto predmetu a poskytuje vhodný zdroj informácií k oficiálne vydanej učebnici informatiky. Dnes už nie je cieľom len naučiť sa pracovať s počítačom, ale vedieť ho používať na získavanie a spracúvanie informácií z iných oblastí, presunúť monotónnu činnosť z pliec človeka na obvody počítača a zapojiť ho 

Kniha ponúka popis práce s programami, ktoré sa v súčasnosti radia medzi najzákladnejšie. V prvej časti oboznamuje čitateľa, ktorý doposiaľ neprišiel do užšieho kontaktu s počítačom, s možnosťami, schopnosťami a využitím PC. Ponúka teoretický popis celého systému, jeho fungovania a snaží sa preraziť bariéru, ktorá oddeľuje bežných smrteľníkov od počítačov. Druhá kapitola je venovaná Windows. Úvod je určený pre začiatočníkov, postupne sa prechádza na zložitejšie pojmy a záver je venovaný správe a podrobnému ovládaniu systému. Tretia kapitola popisuje prácu s  Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.