AM-SKALKA
Základy PC, Windows 7, Office 2010
Základy PC, Windows, Internet, Word, PowerPoint, Excel, Access - naučte sa všetko z jedinej publikácie - zrozumiteľne, jednoducho a dostatočne do hĺbky prostredníctvom jednoduchých úloh a mnohých projektov.   citaj dalej
niekedy
Svojho prvého prisťahovalca zabil začiatkom leta. V jeho konaní nebola ani kvapka nenávisti, ani zrnko prízemných rasových vášní. Neprekážala mu farba kože, prízvuk, ani zvyky. Jeho úmysly boli rýdze: spravil to len pre peniaze.citaj dalej

Softvér

V oblasti softvéru sa orientujeme na vývoj aplikácií na kľúč, tvorbu databázových a informačných systémov ako v lokálnych sieťach, tak i v prostredí Internetu. Venujeme sa spracúvaniu informácií v databázach ľubovoľného typu, výpočtovým programom a grafickým riešeniam určenej problematiky na platforme Windows/Unix.
Cieľom, ktorý máme vždy na pamäti, je úspora nákladov, zjednodušenie a automatizácia činností v prostredí zákazníka. Ponúkame komplexné riešenia pri tvorbe aplikácií, avšak nie je nám cudzia ani spolupráca s inými subjektami či riešenie čiastkových úloh vo fáze vývoja – analýza, poradenstvo alebo podpora nasadených aplikácií.
Výpočtovo-databázovo orientovaný systém spracúvajúci spotreby izolačných materiálov pri izolovaní požadovaných objektov. Obsahuje štandardizované výstupy a je upravovaný na mieru pre konkrétneho zákazníka. Program po zadaní použitých zariadení (obsiahnutých v databáze so vzorcami pre výpočet povrchu) s rozmermi, hrúbkou a skladbou izolácie určí spotreby izolačných a železných materiálov s požadovanými stratami a zaokrúhlene na dodávané množstvá. Konkrétne dokáže: evidovať zákazky s používanými zariadeniami, systémami izolácie (ktoré sú na ne aplikované), skladbami a hrúbkou izolácie, definovať izolačné systémy, ich skladbu a podmienky použitia, definovať 

Softvérový systém je určený na výpočet teplôt pre zadanú skladbu izolácie na valcovej ploche alebo rovnej stene a na výpočet hrúbky izolačných vrstiev pre zadané teploty. Dokáže: vypočítať povrchovú teplotu pri zadaní vrstiev a ich hrúbok, vypočítať najmenšiu možnú hrúbku pre zadaný zoznam izolačných vrstiev a teploty na hranici každej vrstvy, evidovať a následne používať materiály s rôznymi vlastnosťami, vypočítať parametre materiálov (súčiniteľ tepelnej vodivosti, koeficient prestupu do okolia) na základe vlastností izolačného materiálu a povrchu alebo použiť konštantné (užívateľom zadané), používať prakticky neobmedzený 

LMS systém určený na podporu elektronického vyučovania v prostredí LAN siete. Na svoj beh nevyžaduje žiadne ďalšie aplikácie. Na základe analýzy vyučovacieho procesu sme navrhli a vytvorili komplexnú modulárnu aplikáciu schopnú podporovať výučbu a v mnohých aspektoch nahradiť vo vyučovacom procese učiteľa. Jej zmysel spočíva v kumulácii pozitívnych vlastností, ktoré sú schopné ponúknuť programované vyučovanie, multimediálne encyklopédie, interaktívne aplikácie a testovacie programy. V systéme sú aplikované a zakomponované mnohé všeobecne známe i nami odvodené didaktické metódy poskytujúce svojou kombináciou zhromažďovanie 

Aplikácia Register dopravcov SR (ReDoS) je určená na evidovanie a vyhľadávanie údajov o dopravcoch Slovenskej republiky. Obsahuje zoznam vytvorený Združením ČESMAD Slovakia s možnosťou pridávať vlastné a upravovať existujúce údaje ručne alebo prostredníctvom automatickej aktualizáce z Internetu. Aplikácia poskytuje jednoduché a komfortné ovládanie s: možnosťami pridávania, zmien a mazania záznamov, pričom je zabezpečená bezpečná synchronizácia manuálne pridaných údajov s údajmi automaticky sťahovanými z Internetu, možnosťou nastavenia najrozličnejších charakteristík a prostriedkov autodopravcov, štandardnými možnosťami vyhľadávania a rozšírenými možnosťami filtrovania s podporou ukladania nastavených 

Softvér je určený pre dotykové obrazovky a pracuje na princípe jednoduchého skladu, z ktorého sa v ranných hodinách dealerom tovar vydá (zmrzlina, ovocie, zelenina, nápoje a pod.), v priebehu dňa sa predáva a vo večerných hodinách sa opäť na sklad vracia. Okrem týchto pohybov ráta aj s možnosťou znehodnotenia tovaru. Každá operácia s tovarom je zaznamenávaná ako na úrovni dealera, tak i na úrovni operátora, ktorý mu tovar vydáva. Okrem elektronickej formy predstavujú kontrolné body aj tlačové reporty sprevádzajúce všetky 

Aplikácia je určená na tvorbu cenových ponúk, ich preklápanie do objednávok a napokon fakturáciu. Je orientovaná priamo na výrobcu plastových okien, čomu zodpovedajú ako jednotlivé položky, tak aj ich vlastnosti. Používateľ má k dispozícii typy okien, dverí a-typov alebo iného tovaru. Pre každý typ môže okrem rozmerov nastaviť farbu, výplň a parapety, doplniť o sieťku, mriežku alebo stĺpik, špecifikovať otváravosť a prípadne pridať rolety. Okrem prepojenia na adresár zákazníkov a možnosti ľubovoľného počtu aktualizácií cenových ponúk (každá sa eviduje 

Aplikácia bola vytvorená na evidovanie a správu školskej knižnice. Oproti prvej verzii (ktorá bola pred pár rokmi nasadená na niekoľkých školách v DOS verzii) je určená do prostredia systému Windows Je schopná: evidovať knihy - program je schopný evidovať osobitne (ak je nastavené tak aj osobitnými evidenčnými číslami) učiteľskú a žiacku knižnicu, evidovať čitateľov - podľa čísla čitateľského preukazu alebo len rodného čísla, či mena, evidovať výpožičky - eviduje výpožičky (kto, kedy a čo si požičal), je schopný kontrolovať dobu výpožičky a v 

Aplikácia určená na technické výpočty orientovaná do oblasti konštruktérskych výpočtov a numerických riešení konštrukčných úloh. Pre zadaný priestorový objekt popísaný bodmi dvoch okrajových kriviek umožňuje kolmé premietanie alebo "rozklepanie" objektu do jednej roviny. Okrem výpočtov interpretuje získané výsledky aj graficky a poskytuje ďalšie podporné a kontrolné výpočty zjednodušujúce prácu konštruktérov.  

Program AM-EVIDENCIA bol realizovaný pre prostredie operačného systému MS DOS niekedy v rokoch 1996-97. Kladie si za cieľ evidovať a spracúvať údaje o majetku a zásobách, vytvárať koncoročné a aktuálne uzávierky, poskytovať obraz o príjmoch a výdavkoch. Je určený na spracúvanie údajov o majetku školy, obsahuje kategórie investičného a neinvestičného majetku spolu s ďalšími používanými položkami (palivo, zásoby,...). Umožňuje vyraďovanie a vytváranie uzávierok podľa štandardizovaných formulárov. Dokáže: evidovať majetok - samozrejmosť, kvôli ktorej bol vlastne zhotovený, evidovať vyradené položky v archíve 

Program je určený na uľahčenie práce, šetrenie času a systematizáciu informácií obsiahnutými v publikáciách - knihách i periodikách, ktoré ste nútení každodenne používať. Dokáže: evidovať publikácie - samozrejmosť, kvôli ktorej bol vlastne zhotovený, rozlišovať medzi klasickými knihami a periodicky sa opakujúcimi publikáciami, zaraďovať publikácie do vlastných kategórií - pokiaľ používateľovi štandardné desatinné triedenie, určí si vlastný spôsob zaraďovania podľa oblastí, ktorými sa zaoberajú, možnosť bližšie (prípadne až do detailov) popísať obsah publikácie kľúčovými slovami ktoré dokážu určiť charakter publikácie, vyhľadávanie publikácií pomocou kľúčových slov 

Aplikácia je určená pre výrobcu a predajcu vstavaných skríň a iných drevotrieskových programov. Dokáže: vytvárať objednávky pre zákazníkov získavaných z adresára, prehľadne nastavovať parametre najrozličnejších tovarov, nastavovať percentuálnu prirážku/zľavu podľa kategórie zákazníka a to buď na celú objednávku alebo osobitne na konkrétne položky, pričom proces je automatický bez potreby manuálnych zásahov, rezervovať tovar na konkrétnu objednávku alebo skupinu objednávok, evidovať ich zadanie do výroby, pripravenosť a napokon expedíciu, optimalizovať rezanie drevotrieskových platní, pri zadávaní do výroby a zisťovaní skladového stavu prihliadať na vzniknuté odrezky, fakturovať 

Aplikácia vytvorená v prostredí MS Access určená na evidovanie členov i nečlenov združenia, ich parametrov, základných a doplnkových údajov. Bola vytvorená na objednávku pre ZAS.  

 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.